Dezinfekční přípravek na ruce i povrchy 500 ml

Kód: CAR0667
2 hodnocení
Značka: CARLINE
96 Kč / ks 116,16 Kč včetně DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
16.7.2024
Možnosti doručení

ANTI COVID

Dezinfekční přípravek se používá k čištění nenasákavých omyvatelných ploch a předmětů.
Obsahuje ethanol, ethan-1,2diol, butanon, Glycerol, peroxid vodíku.
Jeho složení je zcela shodné s dezinfekčním přípravkem doporučeným Světovou zdravotnickou organizací (WHO).
Není registrován jako zdravotnický přípravek.

H319 Způsobuje vážné podráždění oč. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapílení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vyplachování. P337+P313 Přetvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P403/235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu.
Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá.
Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu.
Použití maximálně 10 krát denně.
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (přetrvávající slzení, zarudnutí, pálení očí apod.) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o použitém přípravku, poskytněte mu informace ze štítku a o poskytnuté první pomoci.
Při zasažení očí: Vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstvím vody; poraďte se s lékařem.
Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Podávejte velké množství vody k pití. Vyhledejte lékařské ošetření.
Opakovaná expozice může způsobit vysušení kůže.
Nevhodné pro děti do 3 let věku.

Doplňkové parametry

Kategorie: AUTOCHEMIE
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 0.65 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: